Завод за битови отпадъци

През септември 2015 г. въведохме в експлоатация завода, който преработва битовите отпадъци, генерирани от домакинствата на територията на Столична община. Още от следващата година (2016 г.) всички битови отпадъци на София се приемат и третират в съоръженията.

Заводът за механично-биологично третиране на битовите отпадъци произвежда РДФ-гориво, електроенергия и компост, като преди това се отделят всички материали, годни за рециклиране.

С дейността на цялата система от инсталации за преработка на битовите, зелените и био отпадъците през 2017 г. постигнахме 84% на рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Целта ни да постигнем 90% оползотворяване и рециклиране и само 10% депониране на отпадъците. Затова разработихме и проекта за Фаза 3, която оползотворява произведения РДФ като произвежда енергия, позволява вторично рециклиране и намалява с 90% количествата отпадъци, които стигат до депо.

410000т/г

капацитет на завода

106204кв.м.

обща площ на завода

Преработката на отпадъците се извършва чрез Herhof технология

и включва следните стъпки:

• Приемане и предварително сортиране, отделяне на опасни и едрогабаритни материали;

• Механично третиране с цел отделяне на рециклируеми материали и производството на RDF-гориво;

• Биологично третиране чрез патентован процес на биологично сушене, стабилизиране и производство на висококачествено RDF гориво и подобен на компост продукт.

Целият процес на преработка е напълно автоматизиран и контролиран в реално време чрез интегриран мониторинг на процеса и система за събиране на данни (SCADA). Потоците на отпадъци се пренасят чрез лентови транспортьори от една сграда в друга. Въздушните емисии от завода са контролирани от интегрираните обезпрашителни и обезмирисителни системи. Отпадъчните води се третират в отделна пречиствателна станция.

Заводът за отпадъците е оборудван с модерно технологично оборудване от водещи европейски производители. То позволява обработка на отпадъците в съответствие с най-добрите налични техники за третиране на отпадъците и в съответствие с най-високи екологични стандарти.

Основни съоръжения на завода

1. Сграда за механично сепариране;
2. Сграда за биологично сушене;
3. Сграда за получаване на компост;
4. Сграда за производство на RDF;
5. Сграда за съхранение на RDF;
6. Сграда за пречистване на компост (CLO);
7. Сграда за зреене и съхранение на компост (CLO);
8. Понижаваща и разпределителна подстанция за 110/20KV;
9. Инсталация за пречистване на отпадни води;
10. Мостова везна с командна зала за напускащи територията на обекта автомобили;
11. Биофилтри;
12. Филтри за обезпрашаване;
13. Пътна мрежа и зелени площи;

Изградихме и въведохме в експлоатация и депото за неопасни отпадъци със система за подпочвените води и пречиствателната станция в м. “Садината”. Стойността на системата за третиране на отпадъците на София (Фаза 1 и Фаза 2) е 345 997 368,34 лева, от които 84,2% са европейско безвъзмездно финансиране, което защитихме по оперативна програма “Околна среда”.