Разделно събиране и рециклиране

Опаковки, хартия, пластмаса, метал, стъкло, батерии, текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически уреди, опасни отпадъци – батерии, лекарства и др. обемисти едрогабаритни отпадъци, гуми, моторни масла, биоразградими зелени отпадъци и други разрешени видове отпадъци се събират разделно.

Столична община създаде специален пътеводител за разделно събиране на отпадъците, на който можете да получите информация за начина на събиране.

Всички излезли от употреба електроуреди, текстилни отпадъци, батерии, опасни отпадъци, батерии, моторни масла можете да предадете за оползотворяване напълно безплатно, по ваша заявка.

080014100

национален безплатен телефон

0885770041

на цената на един градски разговор

Опасните отпадъци от домакинствата, които се събират безплатно за гражданите, са живак и живаксъдържащи уреди, лакове и бои, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок за годност. Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и в Мобилен събирателен пункт, който се разполага по график, публикуван на https://waste.sofia.bg

070011750

на цената на един градски разговор от понеделник до петък

Изтеглете файла за разпечатване за Вашия район:

Едрогабаритните отпадъци (ЕГО) са тези, които домакинствата изхвърлят основно при ремонт и подмяна на стари мебели и вещи. Нашата цел е тези отпадъци да се събират разделно и оползотворяват. Те не се събират заедно с битовия отпадък и не се третират на завода за преработка на отпадъците. Затова осигуряваме възможност гражданите да предават без заплащане разделно събрани строителни отпадъци от малки ремонтни дейности по предварително уточнен график от домовете. Освен по график можете да събирате строителни и едрогабаритни отпадъци в наети специализирани контейнери, които се предават на упълномощени фирми по Закона за управление на отпадъците. ЕГО се третират на площадката на депото за строителни отпадъци “Враждебна“. Изградихме инсталация за предварително третиране на едрогабаритни битови отпадъци. Основните и модули са: сепарираща станция, барабанно сито и машина за раздробяване. Капацитетът на инсталацията е 80 т/час. В момента годишно произвеждаме около 60 хил. т. фракция, която се използва в строителството. Планираме изграждането на втора инсталация, която да третира останалите отпадъци, които имат калорийна стойност за производство на РДФ. По този начин ще намалим наполовина строителните отпадъци и земните маси, които се депонират.

80т/час

капацитет на инсталация за третиране на едрогабаритни битови отпадъци

60000т

годишно произведена фракция използвана в стоителството

Подземни контейнери за разделно събрани и смесени битови отпадъци

Столична община реализира и пилотен проект за инсталиране на подземни контейнери за разделно събрани и смесени битови отпадъци в района на Женския пазар. Още 176 хидравлични подземни контейнера и 299 улични кошчета ще бъдат разположени в централната градска част по проекта за разширяване на системата от подземни контейнери, който спечелихме по ОП “Региони в растеж”. Подземните съдове за отпадъци ще бъдат разположени в Зона 2 от градския център, която обхваща ул. „Граф Игнатиев“ с прилежащите й пл. “Гарибалди“, пл. „Славейков“; ул. „Солунска“, ул. „6-ти септември“, ул. „Ген. Паренсов“, ул. „Цар Иван Шишман“ и градината пред храма „Свети Седмочисленици“ и в Зона 4, която е територията между ул. “Г. С. Раковски“, ул. „Московска“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“, градината „Кристал“ и пространството между ул. „Оборище“ и Военния Клуб. Стойността на проекта е 46 078 473,32 лв., от тях 41 220 994,00 безвъздмездно европейско финансиране.

Отпадъци от пепел и сгурия

Въведохме и разделно събиране на отпадъци от пепел и сгурия в райони, в които се използват дърва и въглища за отопление през зимния период. Събирането им е в специализирани контейнери, като се извозват до площадката за третиране на строителни отпадъци „Враждебна“.

Затваряне и рекултивиране на депа

Затворихме и започнахме рекултивация на депата в Суходол и Долни Богров. На тях десетилетия са изхвърляни всички отпадъци на София. Общата площ на двете депа, които затворихме е 700 дка. В момента те се рекултивират, което завършва със залесяване на подходящи дървета и засаждане на трева.

700дка

затворени и рекултивирани депа