За инсталацията за производство на енергия с оползотворяване на РДФ са налични следните документи:

Решение №447 от 23.06.2016 г. на СОС за одобрен проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване, с който е отреден теренът, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД.
виж тук

Решение по оценка на въздействието върху околната среда и документация:
виж тук

Уведомления за провеждане на обществените обсъждания на доклада за ОВОС
виж тук

Партньорско споразумение между Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД.
виж тук

Тристранен договор за предоставяне на техническа помощ между Европейската инвестиционна банка, Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД, който към настоящия момент, е подписан. Договорът е на основание „Меморандум за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка“, ратифициран и обнародван в ДВ. бр.16. от 26.02.2016 г.
виж тук

Решение № 474 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, с което дава съгласие Столична община, като допустим кандидат, и „Топлофикация София“ ЕАД, като допустим партньор, да кандидатстват пред Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за финансиране на проектно предложение „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. СОС дава съгласие и възлага на кмета на Столична община и изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да подпишат всички необходими документи за кандидатстване пред ОПОС за финансиране на проектното предложение . СОС одобрява предложения проект на споразумение за партньорство във връзка с проекта и възлага на кмета на Столична община и изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, да подпишат споразумението. С това решение СОС дава съгласие и възлага на кмета на Столична община и изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да водят преговори с Европейската инвестиционна банка за осигуряване на съфинансиране на проекта, с цел сключване на договор за отпускане на кредит.
Решение №474

Споразумение за партньорство

Споразумение за предоставяне на услуги

Отговори на въпроси, зададени от граждани и организации:

отговори 1

отговори 2

Проектното предложение за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък е залегнало и е в съответствие със следните стратегически документи и политики на Европейския съюз (ЕС):

Програма за управление на отпадъците на Столична община 2015 – 2020 г., приета с Решение №423/ 09.07.2015 г. на Столичен общински съвет, „Подпрограма за разделно събиране и за достигане на целите и изискванията за битови биоразградими и биоотпадъци“ към Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци“;
виж тук

Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. – за постигане на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което ще намали риска за населението и околната среда;
виж тук