За инсталацията за производство на енергия с оползотворяване на РДФ са налични следните документи:

1. Идеен проект за инсталацията, изготвен от Ramboll A/S, Дания, представен2. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и решение по ОВОС № СО-03-03/2015 г. на директора на РИОСВ-София, с които е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“.
3. Уведомления за провеждане на обществените обсъждания на доклада за ОВОС
виж тук
4. Решение №447 от 23.06.2016 г. на СОС за одобрен проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване, с който е отреден теренът, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД.
виж тук
5. Прединвестиционно проучване, анализ “Разходи-ползи” и проект на апликационна форма. Предстои оформянето на документите за кандидатстване за финансиране, съгласно правилата на ОПОС 2014-2020 по процедура на директно предоставяне на БФП.
6. Анализ за съвместимостта на проекта с приложимото законодателство на ЕС в сферата на държавните помощи.
7. Партньорско споразумение между Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД.
виж тук
8. Тристранен договор за предоставяне на техническа помощ между Европейската инвестиционна банка, Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД, който към настоящия момент, е подписан. Договорът е на основание „Меморандум за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка“, ратифициран и обнародван в ДВ. бр.16. от 26.02.2016 г.
виж тук
9. Решение № 474 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, с което дава съгласие Столична община, като допустим кандидат, и „Топлофикация София“ ЕАД, като допустим партньор, да кандидатстват пред Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за финансиране на проектно предложение „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. СОС дава съгласие и възлага на кмета на Столична община и изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да подпишат всички необходими документи за кандидатстване пред ОПОС за финансиране на проектното предложение . СОС одобрява предложения проект на споразумение за партньорство във връзка с проекта и възлага на кмета на Столична община и изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, да подпишат споразумението. С това решение СОС дава съгласие и възлага на кмета на Столична община и изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да водят преговори с Европейската инвестиционна банка за осигуряване на съфинансиране на проекта, с цел сключване на договор за отпускане на кредит.
Решение №474

Споразумение за партньорство

Споразумение за предоставяне на услуги

Стратегически документи, за чието изпълнение се изгражда инсталацията за производство на енергия от РДФ-гориво:

Проектното предложение за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък е залегнало и е в съответствие със следните стратегически документи и политики на Европейския съюз (ЕС):

1.Програма за управление на отпадъците на Столична община 2015 – 2020 г., приета с Решение №423/ 09.07.2015 г. на Столичен общински съвет, „Подпрограма за разделно събиране и за достигане на целите и изискванията за битови биоразградими и биоотпадъци“ към Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци“;
виж тук

2. Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. – за постигане на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което ще намали риска за населението и околната среда;
виж тук

3. ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ – включен за финансиране като „голям проект“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1303/2013);

4. Списък от проекти, по които се предоставя техническа подкрепа от JASPERS

5. Годишната работна програма на ЕИБ за големи проекти в сферата на отпадъците и енергийната ефективност;