Инсталации за био отпадъци

От 2011 г. до 2015 г. Столична община изгради и въведе в експлоатация първите две фази от интегрираната система от инсталации и съоръжения за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците.

През януари 2014 г. стартира работата на инсталациите за биологично третиране на зелени и хранителни отпадъци, от които се произвежда компост и електроенергия. В тях се събират и преработват всички зелени отпадъци – клони, дървета, трева, които се събират от паркове, градини, междублокови пространства и дворове и хранителните отпадъци от училища, детски градини, търговски обекти, ресторанти, заведения за обществено хранене (728 обекта за 2019 г.). Инсталациите през 2014 г. бяха първите в България и осигуряват оползотворяване на биоотпадъците от територията на общината по модерен и екологосъобразен начин.

9 215т

преработен отпадък в инсталацията за хранителни отпадъци през 2019 год.

12 002т

преработен отпадък в инсталацията за зелени отпадъци през 2019 год.

2 534 483КWh

произведена електроенергия през 2019 год.

Компостът, продукт от дейността на инсталациите за биологично третиране –  сертифициран и притежават етикет за качество на „Arge Compost & Biogas“.

От началото на 2015 г., Столична община ежегодно предоставя безвъзмездно по 10 кг. стандартен компост от инсталациите на всички физически и юридически лица на територията на общината, удостоверили платена такса битови отпадъци. Част от произведения стандартен компост се използва обратно в градините и парковете на София.

През 2017 г. включихме общинските пазари в системата за разделно събиране на биоотпадъци на територията
на СО. През 2019 г. количеството разделно събрани отпадъци от всички общински пазари е 1 526 т.

Инсталация за третиране на зелени отпадъци

Инсталацията за зелените отпадъци преработва разделно събраните зелени отпадъци от поддръжката на паркове и градини, гробищни паркове и междублокови пространства на територията на столицата. Постъпващият материал се подлага на предварителна механична обработка за отстраняване на примесите и постигане на подходяща структура. След това се зарежда в компостни клетки, където протича фазата на интензивно компостиране. Следва изкарване изнасяне на свежия компост в зона за зреене, където материалът се оформя в компостни редове, които периодично се смесват и оросяват. Целта на размесването е материалът да се аерира, за да протече нормално финалната част процесаът на компостиране, а именно узряването на компостния материал . След приключване на фазата на зреене материалът компостът постъпва към барабанно сито, където се пресява, при което се отделят три фракции компост:

• Груб компост от 10-40мм 4,136 т/г (35%);

• Фин компост от 0-10мм от 5,318 т/г (45%);

• Третата фракция е съставена от материал >40 мм.

Фината фракция представлява готовият компост, а грубата се връща обратно като структурен материал за нови цикъл на компостиране като се добавя към свежите зелени отпадъци преди зареждането им в компостните клетки. Третата фракция се използва като структурен материал в анаеробната инсталация за третиране на хранителни отпадъци.

9 259т

произведен стандартен компост през 2019 год.

22т

безплатно раздаден стандартен компост през 2019 год.

Инсталация за преработка на хранителни
отпадъци и производство на енергия

В анаеробната инсталация за преработка на хранителните отпадъци, събрани разделно, органичният материал се обработва до получаване на суспензия, която се отвежда за третиране в зоната за анаеробно разграждане. Суспензията от механичната обработка постъпва в буферен резервоар, чиято роля е да смеси и хомогенизира материала. Буферният резервоар е оборудван с две бъркалки за изравняване на пиковете в концентрацията и предотвратяване на утаяването. Процесът на ферментация се осъществява в биореактор при мезофилен режим. В резултат на това се получават биогаз и частично стабилизиран ферментационен продукт. Системата за биогаз събира и анализира биогаза и след неговото пречистване и изсушаване го преобразува в електрическа и топлинна енергия в когенератори. Произведената електроенергия се подава към електроразпределителната мрежа, а топлинната се използва за нуждите на процеса и от различните консуматори на площадката.

Частично стабилизираният ферментационен продукт се хигиенизира чрез пастьоризация, след което се обезводнява, за да се подготви за последващия процес на аеробно компостиране. Обезводненият продукт се смесва със структурен материал, страничен продукт от инсталацията за компостиране на зелени отпадъци и след хомогенизиране в декомпактор се зарежда в компостни клетки. Там се извършва допълнително подгряване поради ниската биологична активност на входящия материал. Времетраенето на процеса на интензивно компостиране е три седмици. След приключване на процеса компостът се подлага на фина обработка. Поради специфичния състав на биоотпадъците фината обработка включва пресяване през барабанно сито и отделен сепарационен модул за отделяне на фината от грубата фракция и примесите. Отработеният въздух от помещенията предварително се подгрява и се използва за аерация в компостните клетки, след което се пречиства от съдържащия се в него амоняк чрез преминаване през киселинен скрубер. В резултат на това се получава амониев сулфат, който се използва за наторяване в земеделието.