Инсталации за био отпадъци

От 2011 до 2015 г. София изгради и пусна в експлоатация първите две фази от завода за отпадъците. Той е интегрираната система от инсталации и съоръжения за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците.

През януари 2014 г. започнаха работа инсталациите за биологично третиране на зелени и биоотпадъци, от които се произвежда компост и електроенергия. В тях се събират и преработват всички зелени отпадъци – клони, дървета, трева, които се събират от паркове, градини, междублокови пространства и дворове и хранителните отпадъци от училища, детски градини, търговски обекти, ресторанти, заведения за обществено хранене (598 обекта за 2017 г.). Инсталациите през 2014 г. бяха първите в България и осигуряват оползотворяване на биоотпадъците от града по модерен и екологосъобразен начин.

8558т

преработен отпадък в инсталацията за био отпадъци през 2017 г

13927т

преработен отпадък в инсталацията за зелени отпадъци през 2017 г

2109МВч

произведена електроенергия през 2017

Продуктите от дейността на инсталациите за биологично третиране – компост и ферментационен продукт – са сертифицирани и притежават етикет за качество на „Arge Compost & Biogas“.

От началото на 2015 г. предоставяме безвъзмездно до 10 кг. компост от инсталациите на всички столичани, които са заплатили такса битови отпадъци. Част от произведения компост се използва обратно в градините и парковете на София.

През 2017 г. включихме и общинските пазари в системата за разделно събиране на биоотпадъците като от тях събрахме разделно 2 608 тона отпадъци (65% повече спрямо 2016 г.). Обособените места за събиране на зелените отпадъци – окосени треви, клони, листа и др. – са 73.

Инсталация за зелени отпадъци

Инсталацията за зелените отпадъци преработва разделно събраните зелени отпадъци от паркове и градини. Постъпващият материал се подлага на предварителна механична обработка за отстраняване на примесите и постигане на подходяща структура. След това се зарежда в компостни клетки, където протича фазата на интензивно компостиране. Следва изкарване в зона за зреене, където материалът се оформя в компостни редове, които периодично се смесват и оросяват. Целта на размесването е материалът да се аерира, за да протече нормално процеса компостиране. След приключване на фазата на зреене материалът постъпва към барабанно сито, където се пресява, при което се отделят три фракции компост:

• Груб компост от 10-40мм 4,136 т/г (35%);

• Фин компост от 0-10мм от 5,318 т/г (45%);

• Третата фракция е съставена от материал >40 мм.

Фината фракция представляван готовият компост, а грубата се връща обратно като структурен материал за новия цикъл. Третата фракция се използва като структурен материал в отдела за биоотпадъци.

8876т

произведен компост

21т

безплатно раздаден компост

Инсталация за преработка на хранителни
отпадъци

В инсталацията за преработка на хранителните отпадъци, събрани разделно, органичният материал се обработва до получаване на суспензия, която се отвежда за третиране в зоната за анаеробно разграждане. Суспензията при механичната обработка постъпва в буферен резервоар, чиято роля е да смеси и хомогенизира материала. Буферният резервоар е оборудван с две бъркалки за изравняване на пиковете в концентрацията и предотвратяване на утаяването. Процесът на ферментация се осъществява в биореактор при мезофилен режим. В резултат на това се получават биогаз и частично стабилизиран ферментационен продукт. Системата за биогаз събира и анализира биогаза и след неговото пречистване и изсушаване го преобразува в електрическа и топлинна енергия в когенератори. Произведената електроенергия се подава към електроразпределителната мрежа, а топлинната се използва за нуждите на процеса и от различните консуматори на площадката.

Частично стабилизираният ферментационен продукт се хигиенизира чрез пастьоризация, след което се обезводнява, за да се подготви за последващия процес на аеробно компостиране. Обезводненият продукт се смесва със структурен материал и след хомогенизиране в декомпактор се зарежда в компостни клетки. Там се извършва допълнително подгряване поради ниската биологична активност на входящия материал. Времетраенето на процеса на интензивно компостиране е три седмици. След приключване на процеса компостът се подлага на фина обработка. Поради специфичния състав на биоотпадъците фината обработка включва пресяване през барабанно сито и отделен сепарационен модул за отделяне на фината от грубата фракция и примесите. Отработеният въздух от помещенията предварително се подгрява и се използва за аерация в компостните клетки, след което се пречиства от амоняк в киселинен скрубер. В резултат на това се получава амониев сулфат, който се използва за наторяване в земеделието.