Първата в България интегрирана система от инсталации и съоръжения за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците.

Данни за 2019г.

526 561

тона събрани и обработени отпадъци

460 133

тона разделно събрани и оползотворени отпадъци

-87,5%

депонирани отпадъци

2 534 483КWh

произведена енергия

9 259т

произведен компост

2 109 765лв.

общи приходи от завода за отпадъци

От 2010г. до 2015г. София изгради и пусна в експлоатация първите две фази от завода за отпадъците. Той е интегрираната система от инсталации и съоръжения за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците.

Съоръжения и инсталации

Приемна сграда

Механично третиране

Сепариране

Био-сушене

РДФ-производство

РДФ-натоварване

Пречиствателна станция за отпадни води

Биофилтри

Биофилтри

Инсталации за производство на енергия от отпадъци

Системата работи с доказан успех и допринася за:

Драстично намаляване на количеството депонирани отпадъци

Екологично чисто производство на топло и електроенергия

Качествено производство на евтина енергия